Sběrný dvůr se nalézá v areálu Na Fabiáně v ulici Březinově čp. 1650, kde je současně sídlo provozovny ASP služby, spol. s r.o. Areál je přístupný od silnice č. 101 Říčanská v blízkosti křižovatky s ulicí Kolovratskou.
Převzetí odpadu je možné pouze ve stanovené provozní době a za přítomnosti obsluhy zařízení. Odpad bude před převzetím zkontrolován obsluhou, zda odpovídá charakteru odpadu v  zařízení odebíraného. Přijímán bude pouze vytříděný odpad podle jednotlivých níže uvedených druhů odpadů.

Řešení likvidace většího množství odpadu, např. stavební sutě doporučujeme řešit individuálně s pověřenou osobou společnosti Mariu Pedersen (dříve ASP služby), která na základě vaší objednávky přistaví na předem dohodnuté místo velkoobjemový kontejner.

Kontakt:
Marius Pedersen (dříve ASP) – 323 605 483, Březinova 1650 – Na Fabiáně, 251 01 Říčany

Provozní doba:
Zimní provoz  (od 1.10. do 28.2.)
Pondělí          12.00 – 17.00 hod.
Středa           12.00 – 17.00 hod.
Pátek             12.00 – 17.00 hod.
Sobota            9.00 – 12.00 hod.

Letní provoz     (od 1.3. do 30.9.)
Pondělí            13.00 – 18.00 hod.
Středa             13.00 – 18.00 hod.
Pátek               13.00 – 18.00 hod.
Sobota              9.00 – 12.00 hod.

Odpady, které mohou občané na sběrném dvoře ukládat:

Kód odpaduNázev odpaduCena v Kč za  kg (ks) bez DPHCena vč. zákonné DPH
20 01 01Papír a lepenka00
20 01 02Sklo00
20 01 08Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven0.931.11
20 01 10Oděvy0.931.11
20 01 11Textilní materiály0.931.11
20 01 13* Rozpouštědla11.213.3
20 01 14* Kyseliny9.611.4
20 01 15* Zásady11.213.3
20 01 17* Fotochemikálie10.412.4
20 01 19* Pesticidy14.216.9
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť             - celé za ks11.613.8
                                                                            - rozbité za kg39.647.1
 Výbojky celé                                                     - sodíkové za ks1517.9
                                                                            - rtuťové za ks1517.9
                                                                            - halogenové za ks16.719.9
                                                                            - směs roz. za kg39.647.1
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 89.5
20 01 25Jedlý olej a tuk11.213.3
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2511.213.3
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky11.213.3
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 270.931.11
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky11.213.3
20 01 30Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 2911.213.3
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika 11.213.3
20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 3111.213.3
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie8.610.2
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 338.610.2
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod  čísly 20 01 21 a 20 01 236) 18.421.9
20 01 36Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121,200123 a 2001350.931.11
20 01 37*Dřevo obsahující  nebezpečné látky8.39.9
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 330.931.11
20 01 39Plasty00
20 01 40Kovy00
20 01 41Odpady z čištění komínů0.931.11
20 02 01Biologicky rozložitelný odpad0.931.11
20 02 02Zemina a kameny0.330.39
20 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpad0.931.11
20 03 01Směsný komunální odpad0.931.11
20 03 02Odpad z tržišť0.931.11
20 03 03Uliční smetky0.931.11
20 03 06Odpady z čištění kanalizace0.931.11
20 03 07Objemná odpad0.931.11
17 01 01Beton0.330.39
17 01 02Cihly0.330.39
17 01 03Tašky a keramické výrobky0.330.39
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod  číslem 17 01 060.330.39
17 09 03*Směsné stavební a demoliční odpady8.29.8
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 1709030.330.39
16 01 03Pneumatiky2.53
15 01 01Papírové a lepenkové obaly00
15 01 02Plastové obaly00
15 01 04Kovové obaly00
15 01 07Skleněné obaly00
15 01 10*Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 11.213.3
15 01 11*Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob11.213.3

odpady nebezpečné jsou označeny *