Vyjádření ke včerejší situaci s pitnou vodou

Vážení občané,

Rád bych se vyjádřil k včerejší situaci s pozastávkou pitné vody v některých oblastech naší obce. A uvedl následující skutečnosti:
1. Obec bohužel není vlastníkem vodovodu, a proto nemůže nijak flexibilně na tento problém reagovat.
2. Dodavatel má nasmlouvané určité množství pitné vody pro Babice, které v současné době nepostačuje spotřebě.

Byl jsem osobně přítomen na několika jednáních mezi firmami 1SčV, Vintex a Voda CZ a skutečně nelze pro obec Babice alokovat vody více. V poslední době je i problematické dodržení nasmlouvaného množství vody ze strany Říčan, i tam dochází k neočekávaným výpadkům a kolapsům.
Řešení musíme tedy hledat jinde.

Protože nedostatek vody trápí obec již nějakou dobu, vstoupili jsme zhruba před rokem do jednání s firmou Vintex a Voda CZ. Společnými silami se snažíme situaci zlepšit. Na jaře byl zahájen průzkum na doplňkový zdroj vody z vrtů ve vlastnictví Vintex, závěr je, že bohužel jsou nedostatečné pro zajištění potřebného množství spotřebiště obce Babice, musí se zřídit dvojice vrtů, dále je nutná úpravna a přivaděč. Jedná se samozřejmě o dlouhý a velice nákladný proces, který bude nějakou dobu trvat a nezachrání momentální situaci.

Pro tuto chvíli je nutné následující:
1. ze strany dodavatele pitné vody:
přistavit cisternu s vodou, o tuto možnost jsem již se zástupcem firmy Voda CZ řešil, blíže jeho vyjádření níže
2.  ze strany odběratelů pitné vody:
okamžitě akceptovat zákaz napouštění bazénů, vířivek, zalévání trávníků a záhonů

Současně se přikládá v y j á d ř e n í  dodavatele pitné vody po jednaní se starostou obce.

Opětovně  se odběratelé upozorňují na skutečnost, že obec Babice není vlastníkem, provozovatelem či dodavatelem pitné vody pro obec Babice.
Jde o soukromý subjekt, bez vlivu obce.

Jan Chadraba

 


Oficiální vyjádření Voda CZ Service s.r.o.:

Vážený pane starosto,

tímto Vám zasílám vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Babice, k problematice přerušení dodávky pitné vody odběratelům.

Problémy dodávky pitné vody v obci Babice jsou zapříčiněny přerušením dodávky z vodovodního systému města Říčany, kdy z důvodu velké spotřeby pitné vody zapříčiněné zálivkou a napouštěním bazénů dochází k vyprázdnění akumulace vodojemu a dodavatel pitné vody do obce Babice přeruší dodávku vody, tzn. že do rozvodné vodovodní sítě obce Babice není dodávaná voda. Tento stav způsobuje snížení tlaku v systému a následně dochází ke stavu, kdy odběratelům neteče voda.
Přes veškeré naše snahy, nejsme schopni zajistit plynulou dodávku vody odběratelům z rozvodné sítě vodovodu.
Naší zájmem je zajistit dodání vody odběratelům. Z těchto důvodů jsme přistoupili k opatřením, abychom v případě přerušení dodávky zajistili alespoň pitnou vodu určenou k základním potřebám.

1) Při přerušení dodávky z vodovodu Říčany zajistíme cca do  2-3 hodin náhradní zásobování pitnou vodou a to přistavením cisterny, případně přistavením požárního auta s užitkovou vodou a odběratelům budeme na vyžádání předávat balenou pitnou vodu.
2) intenzivně řešíme nákup mobilních cisteren 3 ks, které budeme schopni operativně přistavit do lokalit, kde nebude v potrubí dostatek pitné vody.
3) Společně s majitelem vodovodu firmou Vintex s.r.o. intenzivně řešíme úpravu kvality podzemní vody z vrtu Babice vč. výstavby vodojemu, aby nedocházelo k výpadkům dodávky vody, kdy množství pitné vody ve vodojemu pokryje potřeby odběratelů i v období přerušení dodávky z vodovodu Říčany.

Chtěl bych tímto hlavně upozornit a opakovaně apelovat na všechny odběratele, aby si uvědomili, že pitné vody není v současné době dostatek a to především z důvodu užívání k potřebám zálivky trávníků a napouštění bazénů. Uvědomte si prosím, že v případě „plýtvání“ s pitnou vodou bude docházet k přerušovaným dodávkám, které nejsme schopni jako provozovatele vodovodu za současného technického stavu řešit.

S pozdravem,
Marinica Kamil
VODA CZ SERVICE s.r.o.
provozovatel VaK

 

 

Brigáda v Lesoparku

Dobrý den všem nadšencům pro Lesopark, rádi bychom Vás tímto pozvali na pravidelnou 1x roční brigádu v Lesoparku.
Kdy: v  sobotu 20.5.2017, sraz v 9 hod v Lesoparku.
Co budeme dělat? Hlavním cílem je revize a případné opravy všech prvků, zejména výměna lan + opravit co je opravy nutné + uklidit.
Ani letos jsme nezapomněli na tradiční loutkové divadélko, začátek v 11 hod.
Děkujeme všem, kdo přinesou něco sladkého nebo slaného na zub. Pitný režim zajištěn.
Těšíme se na Vás, Spolek Babický drak

Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje v letošním roce pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub termíny zkoušek ze znalosti hub.
Pozvánka

Svoz nebezpečného odpadu 6.5.2017

Svoz nebezpečného odpadu: 6.5.2017 (sobota)

– Babice na návsi v 10,50 hod – čas nakládky 20 min
– Babičky u zastávky MHD v 11,20 hod – čas nakládky 15 min

Odebírat se budou: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebírat: železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.