Upozornění na přemístění kontejnerů na sklo

Upozorňujeme, že kontejnery na sklo, které stály u Obecního úřadu, byly přemístěny ke staré škole (z boční strany). Důvodem je navýšení počtu kontejnerů na plast, které nám svozová firma dodá v nejbližší době. Děkujeme za pochopení.

Program Dešťovka

V návaznosti na diskuse ohledně dodávek vody pro obec Babice si dovolujeme občany odkázat na dotační program SFŽP Dešťovka, který je určen fyzickým osobám. V tuto chvíli je první vlna dotačních prostředků vyčerpána, Státní fond životního prostředí ale přislíbil otevření dalších kol pro podávání žádostí. Jedním z podpůrných řešení, jak předcházet zvýšené spotřebě vody je sběr vody dešťové a jejího adekvátního využití. Více informací naleznete na webu www.dotacedestovka.cz. Obec Babice je navíc v seznamu prověřených obcí zasažených suchem a je zde možno žádat i o variantu využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady. O programu psal i server Novinky.cz, můžete si jej přečíst zde.

 

Informace pro obyvatele – přechodná úprava silničního provozu

Informace pro obyvatele

Z důvodu výstavby chodníku a dešťové kanalizace, která započne tuto sobotu 27.5.2017 stanovil odbor dopravy přechodnou úpravu silničního provozu na hlavní silnici III. třídy ulice Starobabická – viz orientační mapka.
S výstavbou chodníku dojde také k omezení přístupu k vašim nemovitostem. Žádáme vás o trpělivost  a součinnost se zhotovitelem stavby firmou HES Stavební s.r.o.. V případě jakýchkoliv problémů, nejasností, případně více informací se obracejte na stavebně technický dozor pana Ing. Jana Raka na tel. čísle 602 223 258.

Děkuji,
Chadraba Jan, starosta obce

Vyjádření ke včerejší situaci s pitnou vodou

Vážení občané,

Rád bych se vyjádřil k včerejší situaci s pozastávkou pitné vody v některých oblastech naší obce. A uvedl následující skutečnosti:
1. Obec bohužel není vlastníkem vodovodu, a proto nemůže nijak flexibilně na tento problém reagovat.
2. Dodavatel má nasmlouvané určité množství pitné vody pro Babice, které v současné době nepostačuje spotřebě.

Byl jsem osobně přítomen na několika jednáních mezi firmami 1SčV, Vintex a Voda CZ a skutečně nelze pro obec Babice alokovat vody více. V poslední době je i problematické dodržení nasmlouvaného množství vody ze strany Říčan, i tam dochází k neočekávaným výpadkům a kolapsům.
Řešení musíme tedy hledat jinde.

Protože nedostatek vody trápí obec již nějakou dobu, vstoupili jsme zhruba před rokem do jednání s firmou Vintex a Voda CZ. Společnými silami se snažíme situaci zlepšit. Na jaře byl zahájen průzkum na doplňkový zdroj vody z vrtů ve vlastnictví Vintex, závěr je, že bohužel jsou nedostatečné pro zajištění potřebného množství spotřebiště obce Babice, musí se zřídit dvojice vrtů, dále je nutná úpravna a přivaděč. Jedná se samozřejmě o dlouhý a velice nákladný proces, který bude nějakou dobu trvat a nezachrání momentální situaci.

Pro tuto chvíli je nutné následující:
1. ze strany dodavatele pitné vody:
přistavit cisternu s vodou, o tuto možnost jsem již se zástupcem firmy Voda CZ řešil, blíže jeho vyjádření níže
2.  ze strany odběratelů pitné vody:
okamžitě akceptovat zákaz napouštění bazénů, vířivek, zalévání trávníků a záhonů

Současně se přikládá v y j á d ř e n í  dodavatele pitné vody po jednaní se starostou obce.

Opětovně  se odběratelé upozorňují na skutečnost, že obec Babice není vlastníkem, provozovatelem či dodavatelem pitné vody pro obec Babice.
Jde o soukromý subjekt, bez vlivu obce.

Jan Chadraba

 


Oficiální vyjádření Voda CZ Service s.r.o.:

Vážený pane starosto,

tímto Vám zasílám vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Babice, k problematice přerušení dodávky pitné vody odběratelům.

Problémy dodávky pitné vody v obci Babice jsou zapříčiněny přerušením dodávky z vodovodního systému města Říčany, kdy z důvodu velké spotřeby pitné vody zapříčiněné zálivkou a napouštěním bazénů dochází k vyprázdnění akumulace vodojemu a dodavatel pitné vody do obce Babice přeruší dodávku vody, tzn. že do rozvodné vodovodní sítě obce Babice není dodávaná voda. Tento stav způsobuje snížení tlaku v systému a následně dochází ke stavu, kdy odběratelům neteče voda.
Přes veškeré naše snahy, nejsme schopni zajistit plynulou dodávku vody odběratelům z rozvodné sítě vodovodu.
Naší zájmem je zajistit dodání vody odběratelům. Z těchto důvodů jsme přistoupili k opatřením, abychom v případě přerušení dodávky zajistili alespoň pitnou vodu určenou k základním potřebám.

1) Při přerušení dodávky z vodovodu Říčany zajistíme cca do  2-3 hodin náhradní zásobování pitnou vodou a to přistavením cisterny, případně přistavením požárního auta s užitkovou vodou a odběratelům budeme na vyžádání předávat balenou pitnou vodu.
2) intenzivně řešíme nákup mobilních cisteren 3 ks, které budeme schopni operativně přistavit do lokalit, kde nebude v potrubí dostatek pitné vody.
3) Společně s majitelem vodovodu firmou Vintex s.r.o. intenzivně řešíme úpravu kvality podzemní vody z vrtu Babice vč. výstavby vodojemu, aby nedocházelo k výpadkům dodávky vody, kdy množství pitné vody ve vodojemu pokryje potřeby odběratelů i v období přerušení dodávky z vodovodu Říčany.

Chtěl bych tímto hlavně upozornit a opakovaně apelovat na všechny odběratele, aby si uvědomili, že pitné vody není v současné době dostatek a to především z důvodu užívání k potřebám zálivky trávníků a napouštění bazénů. Uvědomte si prosím, že v případě „plýtvání“ s pitnou vodou bude docházet k přerušovaným dodávkám, které nejsme schopni jako provozovatele vodovodu za současného technického stavu řešit.

S pozdravem,
Marinica Kamil
VODA CZ SERVICE s.r.o.
provozovatel VaK