Žádáme o pomoc občany, kteří využívají autobusové dopravy, linku č. 364, aby se nám co možná nejdříve (do pondělí 6/3 2017) vyjádřili ke změně časových úprav této linky a své připomínky zaslali na info@babiceurican.cz. Obec se má k této změně vyjádřit do 7/3 2017, a vzhledem k tomu, že nedokážeme sami posoudit, zda jsou spoje přijatelné či nikoli, prosíme o pomoc Vás. Odkaz zde: Změny jízdních řádů

Informace z ROPID: S platností ode dne 29. dubna 2017 dojde ke změnám v Pražské integrované dopravě v oblasti Prahy 22 a okolních městských částí, včetně severněji položeného směru na Dubeč a Koloděje. Pro navržení, projednání a postupnou realizaci těchto změn jsme se rozhodli na základě požadavků z jednotlivých městských částí, jež na nás byly průběžně vznášeny. Jedná se zejména o změnu linkového vedení a provozních parametrů v Uhříněvsi a okolí, kde dochází v posledních letech každoročně k bytové výstavbě a stávající koncept linek veřejné dopravy již nemůže svou kapacitou nabídnout dostatečné zajištění potřeb cestujících. Další celopražsky rozsáhlou změnou, která se ale této oblasti a jízdních řádů příměstských linek týká spíše jen okrajově je posílení provozu metra, na které je též nutné reagovat úpravou časových poloh spojů autobusových linek, aby u stanic metra Háje a Depo Hostivař byly zachovány návaznosti mezi spoji metra a autobusových linek v co největším rozsahu.

Vzhledem ke změně linkového vedení autobusů PID v oblasti Uhříněveska je nutná úprava též jízdních řádů příměstských linek. Konkrétněji, na území města dochází k následujícím změnám:

– stávající linka 267 bude nově rozdělena na dvě samostatné linky, které budou označeny čísly 226227. Obě linky budou mít shodnou trasu v úseku Háje – Škola Kolovraty, přičemž linka 227 bude pokračovat po dnešní lince 267 do Nedvězí, zatímco linka 226 bude vedena ze zastávky Škola Kolovraty do Lipan a vybrané spoje v pracovní den budou dále pokračovat do Benic. Linka 226 tak v Lipanech zcela nahrazuje dosavadní linkou 265. Do zastávky Nádraží Uhříněves budou linky 226227 zajíždět pouze ve směru od centra, v opačném směru ke st anici metra Háje budou vedeny přímo po komunikaci Přátelství bez zajíždění k Nádraží Uhříněves, což je i požadavkem městských částí.

– stávající linka 265 bude nově označena jako linka 228 a bude vedena pouze v trase Nádraží Uhříněves – Benice. Počet spojů zůstává v tomto úseku beze změny.

– na základě požadavku MČ Praha – Královice na zlepšení dopravní obsluhy bude v přepravních špičkách pracovního dne posílen provoz linky 266 v úseku Uhříněves – Královice. Linka 266 současně změní označení na linku 229.

– dochází také k záměně linky 232 mezi Háji a Nádraží Uhříněves za prodlouženou linku 213 a k přečíslování také u linky 269, nově ponese označení 209.

Přečíslování linek je nutné z důvodu uvolnění číselné řady 251-299 pro šklolní linky, což je vyvolané opatření z důvodu potřebného rozšíření číselných řad o řadu 500 z důvodu postupně se rozšiřující integrace celého území Středočeského kraje. Na území města Prahy proto dochází také k přečíslování nočních linek, které nově ponesou označení 91-99 (tramvaje) a 901-915 (autobusy). Příměstské noční autobusy pak 951-960.

Stávající koncept přestupů a návazností zůstává zachován, tj. mimo špičky pracovních dnů (kdy jsou časté intervaly a nemusejí vždy vycházet všechny zmíněné návaznosti na 100%) je dodrženo:

– je možný přestup ve směru Depo Hostivař – Kolovraty nebo opačně (tj. mezi linkami 229/364/366 a 226/227)

– je možný přestup ve směru Depo Hostivař – Benice nebo opačně (tj. mezi linkami 229/364/366 a 228)

– je možný přestup ve směru Háje – Benice nebo oppačně (tj. mezi linkami 226/227 a 228)

– je možný přestup ve směru Depo Hostivař – Dubeč nebo opačně (tj. mezi linkami 229/364/366 a 111/329)

– je vylepšena koordinace (pravidelný proklad) linek 209 a 229/366 v úseku Uhříněves – Netluky

– je koordinován provoz linek 226 a 228 do Benic (pravidelný proklad)

– je zajištěna návaznost všech spojů linek 209, 226, 227, 228 na vlaky u Nádraží Uhříněves.

Z výše uvedených důvodů je nutná úprava časových poloh též u příměstských linek 364 a 366. Návrh jízdních řádů Vám uvádíme v níže uvedeném odkazu a prosíme o Vaše vyjádření. U všech spojů byla maximální snaha dodržet jejich funkci (školní spoje ap.) a minimalizovat časové posuny.

Odkaz zde: Změny jízdních řádů

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner