Vážení zastupitelé obce Babice,

Tímto Vám předkládáme zpracovaný finální položkový výpočet ceny  pro vodné a stočné v obci Babice pro rok 2017, který byl po několika jednání mezi majiteli infrastrukturního majetku vodovodu a kanalizací a to obcí Babice a společností Vintex s.r.o. oproti původnímu návrhu, který předpokládal navýšení ceny vodného a stočného o 5,57 Kč s DPH snížen a celkové navýšení ceny je 3,50 Kč s DPH.
Cena vodného  2017 :  63,86 Kč bez DPH, 73,44 Kč s DPH
Cena stočného 2017 :  42,65 Kč bez DPH, 49,05 Kč s DPH

Výpočet kalkulace byl proveden na základě  dopočtu hospodaření roku 2016 a předpokladu tržeb pro rok 2017, tzn. předpokladu nákladových položek a předpokládaných tržeb za vodné a stočné. Výpočet k nahlédnutí zde.

Výše cen, resp. navýšení celkové ceny pro vodné a stočné na rok 2017 je zapříčiněno několika důvody, jednak výší ceny za nakoupenou pitnou vodu od 1SčV, která tvoří cca 70% celkových nákladů na vodné a dále také nákladovou položkou – tvorby prostředků obnovy infrastrukturního majetku (viz kalkulace Babice 2017 řádek 4.4.).

Kdy je majitel infrastruktury povinen ze zákona o vodovodech a kanalizacích prostředky obnovy tvořit. V případě neplnění se vystavuje sankcím. Pro tento rok je plnění plán obnovy majetku tvořeno na úseku vodovodu ve výši 18% z celkové výše pro rok 2017 a 36% na úseku kanalizace z celkové výše pro rok 2017.

Prostředky získané z vodného a stočného na obnovu majetku musí majitel použít pouze na obnovu infrastrukturního majetku, proto musí zajistit, že veškeré tyto prostředky budou uloženy na samostatném účtu, tzn. že majitel, který prostředky tvoří musí prokázat a předložit potřebu finančních prostředků a doklady o čerpání finančních prostředků příslušným kontrolním úřadům.

Marinica Kamil, hlavní VaK Manažer, VODA CZ SERVICE s.r.o.

Cookie Consent with Real Cookie Banner