Jedná se o modernizovaný systém řízení odpadového hospodářství, který je běžný v zemích EU a umožňuje svoz tříděného odpadu (v našem případě plastu, kartonů a papíru) přímo z jednotlivých domácností.

Tento systém přináší domácnostem větší pohodlí v třídění jednotlivých odpadů, jeho hlavním cílem je ale důraz na snižování množství směsného komunálního odpadu a tedy jeho důkladnější separaci. SKO je nejdražší složkou všech odpadů co do ceny za jeho likvidaci, ceny za skládkovné každý rok rapidně vzrůstají.

Nová legislativa přináší obcím výrazné změny v nárocích na procentní vytříděnost odpadu, zároveň nastavuje hranice pro výpočet slevy na skládkovném v poměru k množství svezeného odpadu jednotlivých obcí.

Aby obec mohla efektivně sledovat množství vyvezeného odpadu, bude každá nádoba opatřena čipem a čárovým kódem. U černé nádoby navíc dojde k vážení každé jednotlivě přímo při výsypu. To dává svozové firmě, ale hlavně obci získat detailní přehled o provedeném svozu (datum, čas, hmotnost) a tím zlepšení transparentnosti ve fakturaci svozové firmy, zároveň připraví platformu pro budoucí motivační systém. Svoz každé nádoby tak díky čipu bude zaznamenán, umožní dohledat nádobu i v případě její záměny nebo odcizení.  

Kvůli optimalizaci nákladů, na základě diskuzí o zkušenostech jiných obcí a svozovými společnostmi jsme se rozhodli pro svoz nádob od domácností

  • všech velikostí černých nádob na komunální odpad (80/120/240 litrů) 1x 14 dní
  • nádob 240 l na plast a papír 1x měsíčně
  • nádob 240 l na bioodpad 1x 14 dní

Pro efektivní využití nádob na plast a papír je důležité:

  • u plastu důkladně sešlapávat všechny objemnější obaly
  • u papíru rozložit a rozřezat kartóny na menší kusy

Nádoby na plast a papír budou ze sběrných stanovišť (Babičky a Honzíkova) postupně odebírány. Jediným místem, kde budou zatím umístěny, bude místo vedle obecního úřadu a primárně slouží pro chataře. 

Svozová společnost nebude odebírat navíc jiný komunální odpad, než takový, který bude v typizovaném pytli označeném svozovou společností. Ten pracovník svozové firmy vloží do nádoby a opakovaně výsyp načipuje a zváží.

Je samozřejmě možné, že praxe ukáže nutnost pro úpravu v četnosti svozů, buďte prosím trpěliví a dejte novému systému čas. Systém je ale prověřován mnoha jinými obcemi poslední roky a takto se četnosti svozů ukazují jako nejefektivnější.