encodedScript:

Jedná se o modernizovaný systém řízení odpadového hospodářství, který je běžný v zemích EU a umožňuje svoz tříděného odpadu (v našem případě plastu, kartonů a papíru) přímo z jednotlivých domácností.

Tento systém přináší domácnostem větší pohodlí v třídění jednotlivých odpadů, jeho hlavním cílem je ale důraz na snižování množství směsného komunálního odpadu a tedy jeho důkladnější separaci. TKO je nejdražší složkou všech odpadů co do ceny za jeho likvidaci, ceny za skládkovné každý rok rapidně vzrůstají.

Nová legislativa přináší obcím výrazné změny v nárocích na procentní vytříděnost odpadu, zároveň nastavuje hranice pro výpočet slevy na skládkovném v poměru k množství svezeného odpadu jednotlivých obcí.

Aby obec mohla efektivně sledovat množství vyvezeného odpadu, je každá nádoba opatřena čipem a čárovým kódem.  Nádoby jsou váženy jednotlivě přímo při výsypu . To dává svozové firmě, ale hlavně obci, získat detailní přehled o provedeném svozu (datum, čas, hmotnost) a tím zlepšení transparentnosti ve fakturaci svozové firmy. Zároveň je možné tuto platformu využít pro budoucí motivační systém. Svoz každé nádoby je díky čipu zaznamenán, umožní dohledat nádobu i v případě její záměny nebo odcizení.  

Svozová společnost nebude odebírat navíc jiný komunální odpad, než takový, který bude v typizovaném pytli označeném svozovou společností. Ten pracovník svozové firmy vloží do nádoby a opakovaně výsyp načipuje a zváží.

Nádoby na tříděný odpad byly pořízeny pomocí dotačních prostředků OPŽP.

Název projektu: Systém pro oddělený sběr odpadu v obci Babice
Reg.číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011723

Předmětem projektu, který realizuje obec Babice, je zkvalitnění a navýšení kapacity stávajícího systému nakládání s plasty, papírem a biologicky rozložitelným odpadem. Cílem projektu je posílit sběrné kapacity na zmíněné druhy odpadu pro občany Babic a zavést nový systém sběru odpadu v obci.

Projekt zahrnuje pořízení sběrných nádob na papír, plasty a BRKO. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity odděleného sběru odpadů ve výši 44,71 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru