Informace k voličským průkazům – Od pátku dne 06.05.2016 je možné dle § 26a, odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání voličského průkazu, a to:
– osobně,
– v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
– v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
– v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 30.9.2016 do 16:00 hodin.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa dne 05.10.2016 do 16:00 hodin.

Převzít voličský průkaz může volič osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby s úředně ověřeným podpisem na plné moci. Volič také může požádat o zaslání voličského průkazu na jím určenou adresu.

http://www.krajskevolby2016.cz/volby-2016/

Cookie Consent with Real Cookie Banner