Vážení občané,

Rád bych se vyjádřil k včerejší situaci s pozastávkou pitné vody v některých oblastech naší obce. A uvedl následující skutečnosti:
1. Obec bohužel není vlastníkem vodovodu, a proto nemůže nijak flexibilně na tento problém reagovat.
2. Dodavatel má nasmlouvané určité množství pitné vody pro Babice, které v současné době nepostačuje spotřebě.

Byl jsem osobně přítomen na několika jednáních mezi firmami 1SčV, Vintex a Voda CZ a skutečně nelze pro obec Babice alokovat vody více. V poslední době je i problematické dodržení nasmlouvaného množství vody ze strany Říčan, i tam dochází k neočekávaným výpadkům a kolapsům.
Řešení musíme tedy hledat jinde.

Protože nedostatek vody trápí obec již nějakou dobu, vstoupili jsme zhruba před rokem do jednání s firmou Vintex a Voda CZ. Společnými silami se snažíme situaci zlepšit. Na jaře byl zahájen průzkum na doplňkový zdroj vody z vrtů ve vlastnictví Vintex, závěr je, že bohužel jsou nedostatečné pro zajištění potřebného množství spotřebiště obce Babice, musí se zřídit dvojice vrtů, dále je nutná úpravna a přivaděč. Jedná se samozřejmě o dlouhý a velice nákladný proces, který bude nějakou dobu trvat a nezachrání momentální situaci.

Pro tuto chvíli je nutné následující:
1. ze strany dodavatele pitné vody:
přistavit cisternu s vodou, o tuto možnost jsem již se zástupcem firmy Voda CZ řešil, blíže jeho vyjádření níže
2.  ze strany odběratelů pitné vody:
okamžitě akceptovat zákaz napouštění bazénů, vířivek, zalévání trávníků a záhonů

Současně se přikládá v y j á d ř e n í  dodavatele pitné vody po jednaní se starostou obce.

Opětovně  se odběratelé upozorňují na skutečnost, že obec Babice není vlastníkem, provozovatelem či dodavatelem pitné vody pro obec Babice.
Jde o soukromý subjekt, bez vlivu obce.

Jan Chadraba

 


Oficiální vyjádření Voda CZ Service s.r.o.:

Vážený pane starosto,

tímto Vám zasílám vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Babice, k problematice přerušení dodávky pitné vody odběratelům.

Problémy dodávky pitné vody v obci Babice jsou zapříčiněny přerušením dodávky z vodovodního systému města Říčany, kdy z důvodu velké spotřeby pitné vody zapříčiněné zálivkou a napouštěním bazénů dochází k vyprázdnění akumulace vodojemu a dodavatel pitné vody do obce Babice přeruší dodávku vody, tzn. že do rozvodné vodovodní sítě obce Babice není dodávaná voda. Tento stav způsobuje snížení tlaku v systému a následně dochází ke stavu, kdy odběratelům neteče voda.
Přes veškeré naše snahy, nejsme schopni zajistit plynulou dodávku vody odběratelům z rozvodné sítě vodovodu.
Naší zájmem je zajistit dodání vody odběratelům. Z těchto důvodů jsme přistoupili k opatřením, abychom v případě přerušení dodávky zajistili alespoň pitnou vodu určenou k základním potřebám.

1) Při přerušení dodávky z vodovodu Říčany zajistíme cca do  2-3 hodin náhradní zásobování pitnou vodou a to přistavením cisterny, případně přistavením požárního auta s užitkovou vodou a odběratelům budeme na vyžádání předávat balenou pitnou vodu.
2) intenzivně řešíme nákup mobilních cisteren 3 ks, které budeme schopni operativně přistavit do lokalit, kde nebude v potrubí dostatek pitné vody.
3) Společně s majitelem vodovodu firmou Vintex s.r.o. intenzivně řešíme úpravu kvality podzemní vody z vrtu Babice vč. výstavby vodojemu, aby nedocházelo k výpadkům dodávky vody, kdy množství pitné vody ve vodojemu pokryje potřeby odběratelů i v období přerušení dodávky z vodovodu Říčany.

Chtěl bych tímto hlavně upozornit a opakovaně apelovat na všechny odběratele, aby si uvědomili, že pitné vody není v současné době dostatek a to především z důvodu užívání k potřebám zálivky trávníků a napouštění bazénů. Uvědomte si prosím, že v případě „plýtvání“ s pitnou vodou bude docházet k přerušovaným dodávkám, které nejsme schopni jako provozovatele vodovodu za současného technického stavu řešit.

S pozdravem,
Marinica Kamil
VODA CZ SERVICE s.r.o.
provozovatel VaK

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner