encodedScript:

1)  Program obnovy obce ve volebním období 2006 – 2010
2)  Realizované stavby a rekonstrukce
3)  Připravované stavby a rekonstrukce
4)  Získané dotace a spoluúčast občanů

ad 1)  Program obnovy obce ve volebním období 2006 – 2010 :
                                 viz příloha „ Za čisté Babice

ad 2)  Realizované stavby a rekonstrukce :

2006 – 2008

a) Veřejná kanalizace –  I.a II. etapa výstavby v celkové investici obce 27 milionů korun
investovaných do 3487,6 m hlavního řadu spádové kanalizace a  164 ks
veřejných částí kanalizačních přípojek na hranici pozemků, 2 ks přečerpávací stanice,
část tlakové kanalizace a konečná povrchová úprava silnice III. třídy v Babicích a
Babičkách.
Do naplnění plánu této investiční akce je třeba ještě napojit cca 26 objektů
v rámci III. etapy výstavby.
Čistírna odpadních vod  – ČOV je majetkem f Vintex, s.r.o. Byla touto firmou
postavena na pozemku obce a její majitel má s ní uzavřenou  Smlouvu o věcném
břemenu. Část technologie ČOV je v majetku obce, na kterou má s jejím majitelem
uzavřenou Smlouvu o nájmu vodohospodářského majetku obce, jejíž součástí jsou
i investiční celky vybudované v I. a II. etapě výstavby. Uvedenou technologii do ČOV
darovala obci PPF.b) Veřejný vodovod – investorem a vlastníkem veřejného vodovodu v obci je f Vintex s.r.o.
včetně hlavního přivaděče od hranice obce Strašín.
Kolaudační rozhodnutí na stavbu
vodovodu a povolení k trvalému užívání, nabylo právní moci dne 28.12.2007.
Podle Dohody uzavřené mezi f Vintex, s.r.o  a obcí Babice ze 17.12.2007, vybudovala
Tato firma ve vlastní investici vodovodní řad, včetně 87 ks veřejných přípojek ke hranici
pozemků ve staré zástavbě rodinných domů v obci.

c) Plynofikace – uvedení do trvalého provozu :  březen 2003.
Skutečné finanční náklady akce : 7  845 143, 30 Kč.
Poskytnutá dotace ze Státního fondu životního prostředí : 3  497 500 Kč.
Vzhledem k tomu, že nebyl vybudován smluvní počet přípojek, někteří občané nesplnili
svůj závazek a své nemovitosti nepřipojili na plyn, byla dotace snížena o 488 450 Kč,
takže skutečná výše dotace je:  3  009 050 Kč.
V rámci akce bylo vybudováno celkem 6.395 m středotlakého plynovodu v dimenzi D
90/63/50 (páteřní rozvod) a 1.188 m veřejných částí přípojek D 32/25.

d) Rekonstrukce centra obce – návsi :
–  V roce 2006 – nový povrch komunikace podél potoka „ Výmoly “ k Obecnímu úřadu.
Cena za dílo :  519 346, 94 Kč.
–  Pomník padlým, včetně parkové úpravy a oplocení.
Cena za dílo : viz dotace (bod 4).
–  Nový povrch silnice kolem pomníku směrem k Obecnímu úřadu.
Cena za dílo:  910 000,00 Kč.
–  Nové chodníky (viz bod 2f)
–  Přechody pro chodce a zpomalovací retardéry.
–  Nové svislé dopravní značení pro „ Pěší zónu “ a nová parkovací místa.
–  Umístění kontejnerů na tříděný odpad do nově vybudovaného Sběrného dvora na
pozemku Obecního úřadu.
Cena za dílo : 35 260,00 Kč.
–  Výstavba základního orientačního systému – hliníková konstrukce s grafickými poutači
a  osvětleným Orientačním plánem obce Babice, včetně směrových tabulí.
Cena za dílo :  69 557,00 Kč.

e) Veřejné osvětlení :
Rok 2007
–  Vybudováno veřejné osvětlení v lokalitě Pod Skálou, místní komunikace V. třídy
v majetku obce.
Cena za dílo :  271 306 ,00 Kč.
–  Vybudováno veřejné osvětlení v lokalitě Na Bezchlebí, místní komunikace IV. třídy
v majetku obce.
Cena za dílo :  163 073,00 Kč.

f) Výstavba chodníků v obci :
– Chodník od zastávky autobusu směr Praha, okolo rybníku k budově Obecního úřadu.
Cena za dílo :  316 579,27 Kč, z toho vlastní náklady :  195 579,27 Kč.
– Chodník od Orientačního plánu obce Babice, směrem do Babiček, okolo zrcadla po
odbočku do vilové čtvrti, jako prozatímní pokračování pěší chráněné trasy.
Cena za dílo : 314 609,58 Kč, z toho vlastní náklady 180 609,58 Kč.

g) Výstavba nových autobusových čekáren (Babice, Babičky) :
– Demolice a ekologická likvidace původních, zděných čekáren.
Cena za dílo :  100 000 Kč
– Výstavba nových, modulových čekáren z profilových nosníků a
polykarbonátového skla.
Cena za dílo :  101 393,00 Kč

h) Částečná rekonstrukce hasičského domu :
– výměna oken, oprava podlah, zakoupení židlí, vymalování, atd.
Na rekonstrukci se formou brigády podílel i místní SDH.

2009

d) Rekonstrukce centra obce – návsi :
– Výstavba základního orientačního systému:
Červen 2009 – provedena aktualizace panelu s Orientačním plánem obce Babice – příští
aktualizace červen 2010.  Současně  byl nainstalován základní orientační systém v obci
formou směrníků, označujících místní lokality,  „uličníků“ určených k navádění  k   již
označeným místním komunikacím v dané lokalitě a v neposlední řadě pak označení
venkovních  hydrantů.
V souladu s § 31-32  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), bylo zahájeno na
náklady občanů, číslování objektů v obci schválenými jednotnými popisnými čísly. Výrobu
popisných čísel za pro občany výhodných podmínek a jejich distribuci zajišťuje Obecní úřad.
Na základě požadavku občanů a podle návrhů schválených zastupitelstvem obce, bylo v
souladu s § 30  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), na náklady obce, zahájeno
postupné označování místních komunikací jejich názvy, prozatím v nově zastavěných lokalitách
obce – Na Bezchlebí a Mlejnsko. Tento proces bude pokračovat i v roce 2010 a to jak v postupně
pokračující nové výstavbě, tak i v původních lokalitách obce.
Náklady obce :
aktualizace orientačního plánu                10 751 Kč
směrníky                                              44 119 Kč
názvy ulic – „ uličníky “                             5 400 Kč
označení požárních hydrantů                    6 500 Kč

e) Veřejné osvětlení :
– Výstavba veřejného osvětlení v ulici : K Lesu, Ke Hřišti, Za Zrcadlem
Náklady obce :
ulice K Lesu                                    108 944,50 Kč
ulice Ke Hřišti – rozšíření VO               31 347,00 Kč
ulice Za Zrcadlem                            227 170,50 Kč  (k domům č.p. 152 – 160  atd.)

g) Výstavba obousměrné autobusové zastávky „ U Hřiště “ :
– Zastávka „ na znamení “ byla vybudována na základě žádosti občanů z přilehlé nové i staré
zástavby (délka 2 x 12 metrů, šíře 2 x 1,6 metrů)
Náklady obce :                                               138 541,00 Kč

i) Rekonstrukce, výstavba a opravy místních komunikací v majetku obce :
– Komplexní rekonstrukce místní komunikace, větev A, ke sportovnímu areálu a obytné
čtvrti – ulice „Ke Hřišti“ – včetně dopravního značení – na tuto akci získala obec dotaci
z Programu rozvoje  venkova  SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
Náklady obce :
celkové výdaje na realizaci projektu                    2 792 348 Kč
dotace                                                             1 800 000 Kč

– Výstavba místní komunikace – ulice „Honzíkova“.
Vybudování finálního povrchu včetně dopravního značení – celková cena  1 983 885 Kč
komunikace byla provedena za finanční spoluúčasti občanů ulice „Honzíkova“, účelovými
finančními dary od investorů a vlastními náklady obce.

– Výstavba místní komunikace „Pod Skálou“ (p.č. 360, 226/9)
pokládka ABSI tl. 40 mm, vyrovnávka – celková cena        463 314,60 Kč.
Komunikace byla vybudována převážně z vlastních zdrojů obce. Finanční spoluúčast
občanů bydlících v této lokalitě :  28 500 Kč.

– Oprava prozatímního povrchu místní komunikace – ulice „K Lesu“.
Oprava byla provedena na náklady obce za finančního přispění zde bydlících občanů.
Náklady obce :                                       52 170 Kč
Příspěvek občanů :                                 26 000 Kč

j) Rekonstrukce dešťové kanalizace u ZEA – lokalita „ Babičky “ :
– Rekonstrukci si vynutil havarijní stav této kanalizace. Při tání sněhu a silných deštích docházelo
k záplavám přilehlých nemovitostí.
Náklady obce :                                     138 933 Kč

k) Vybudování části III. etapy splaškové kanalizace + přípojky, kanalizační řad v délce 61 metrů, vytýčení
inženýrských sítí, projektová dokumentace  lokalita “ Pod Skálou “ :
– kanalizační přípojky byly vybudovány se spoluúčastí občanů této lokality ve výši 10 000 Kč.
Náklady obce:                                      267 800 Kč

l) Vybudování drenážního potrubí v délce 275 metrů v místní komunikaci p.č. 226/4, 360, 230/20 :
                                    – Náklady obce :                                     233 747 Kč

m) Dopravní značení :
– Zřízení Zóny 40 km – omezení rychlosti v celé obci na 40 km/hod.
– Přechod pro chodce s vodorovným značením (zebra) + svislým značením – centrum obce.
– Výstražné označení nebezpečné zatáčky – „ Babičky “ u Rybníčka.
– Svislé značení  8x
Náklady obce :                                       25 264 Kč

n) Zřízení pracoviště CZECH POINT :
– V prostorách Obecního úřadu Babice zřízeno a vybudováno pracoviště CZECH POINT.
Celkové náklady : 93 927 Kč z toho dotace ze strukturálních fondů ERDF 79 837 Kč.
Náklady obce : 14 090 Kč

ad 3)  Připravované stavby a rekonstrukce :

2006 – 2008

a) Rekonstrukce budovy bývalé školy na mateřskou školku :
– zpracována projektová dokumentace
– vydáno stavební povolení ve stadiu právní moci
– podáno několik doložených žádostí o dotaci z několika dotačních titulů, včetně
dotace z ROP EU fondů
– Obec Babice splňuje všechna kriteria s výjimkou doložitelného počtu občanů obce
přihlášených k trvalému pobytu. Požadovaný minimální počet pro naplnění kritérií
je 500 občanů. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný zákonný nástroj pro
vymahatelnost přihlášení se k trvalému pobytu, přichází tímto obec i jeho občané
o možnost čerpání investičních prostředků pro rozvoj obce z vyšších úrovní
dotačních titulů.

b) Úprava povrchu místních komunikací (MK) v majetku obce, výstavby chodníků a veřejného
                   osvětlení (VO) :
– komunikace :  větve A, B, C, D, E  –  MK  Ke Hřišti, Na Bezchlebí,
K Tenisovým kurtům, Pod Skálou
– veřejné osvětlení :
VO v  lokalitě Na Bezchlebí
VO k  domům č.p. 151 atd.

c) Rekonstrukce a dostavba Hasičského domu (majetek obce) :
(v současné době se pracuje na projektové dokumentaci)

d) Výstavba chodníků podél hlavní komunikace III. třídy Babice – Babičky
včetně nové obousměrné zastávky autobusu „ Na Bezchlebí “ na „ Znamení “
– ostrůvek v délce 12 m a šířce 1,2 m bez čekárny
(přibližně mezi Hasičským domem a nemovitostí pana Kopřivy)
K výstavbě chodníků je připravena projektová dokumentace k veřejnému projednání.
Výkres ” Obnova a výstavba chodníků “ v elektronické podobě.

e) Zřízení přechodů pro chodce s vodorovným značením (typu „zebra“) a svislým značením
                   na žlutých reflexních tabulích.

f) Omezení rychlosti motorových vozidel v celé obci na 40 km/hod. – tzv. ZÓNA 40 km.

g) Příprava investiční akce obce v doposud nezastavěné lokalitě „Mlejnsko“, podle ÚP
tzv. lokalita „ jedna – střed “.

Investiční záměr :
Vystavět multifunkční „ Penzion pro seniory “ v majetku obce, s nájemnými
prostory, zejména pro lékařskou službu, dále např. pobočku pošty, novinový
stánek apod. včetně parkové úpravy a potřebných parkovacích míst.
Součástí tohoto záměru je i vybudování potřebné dopravní infrastruktury za
účelem propojení jednotlivých nově zastavěných lokalit obce s
komunikacemi III. třídy a středem – návsí obce.

Poznámka :
Tento investiční záměr je bonusovým plněním volebního
programu „ Za čisté Babice “.

Předpokládané etapy :
– Vytipování vhodných pozemků.
– Jednání s vlastníky pozemků.
– Majetkově – právní úkony – plánovací smlouva, kupní smlouvy
a další dokumenty.
– Zadání vypracování architektonické studie zástavby vytipovaného území
(budovy, parkové úpravy, parkoviště, dopravní a technická infrastruktura,
podmínky pro občanskou vybavenost apod.).
– Územně – plánovací správní řízení, regulační plán pro zástavbu daného
území  apod. v souladu se Stavebním zákonem.
– Projednání podmínek pro získání státních dotací z dotačních titulů
příslušných rezortních ministerstev, StřČ kraje a EU.
2009

a) Rekonstrukce bývalé školy ( budova č.p. 76 ) na mateřskou školku :
– Dne 15.12.2009 podána již v pořadí třetí žádost v tomto volebním období o dotaci
na výstavbu mateřské školky, na ROP Střední Čechy – Úřad regionální rady regionu
Střední Čechy.

b) Úprava povrchu místních komunikací v majetku obce – větev C – D :
                                          – Podaná žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2010.

c) Rekonstrukce a dostavba Hasičského domu v majetku obce :
– Zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební povolení (pravomocné),
Podle výše příjmu finančních prostředků obce, bude v průběhu roku zažádáno o účelovou
dotaci.

d) III. a IV. etapa výstavby chodníků podél hlavních komunikací III. třídy v obci :
– od zastávky „ Ke Hřišti “ až k odbočce ulice „ K Lesu “
– od křižovatky na návsi směrem do obce Březí k odbočce do lesa
– Důvod: zvyšující se provoz motorových vozidel na těchto komunikacích a z toho vyplývající
bezprostřední ohrožení chodců.

e) Zřízení přechodu pro chodce s vodorovným a svislým značením z vybudovaného chodníku ve III. etapě
k Hasičskému domu a dále ve IV. etapě z chodníku u odbočky do lesa na levou stranu komunikace.

f) Zpomalení a zklidnění provozu v obci instalací radarových a světelných technických zařízení – vzhledem
k poměrně vysokým finančním nákladům, je v jednání získání účelové dotace, nebo věcný dar od sponzora.

g) Penzion pro seniory :
– Zpracován investiční záměr a zástavbová studie do původně předpokládané lokality.
Vzhledem k tomu, že soukromí vlastníci vytypovaných pozemků požadují pro obec
neakceptovatelnou cenu za zainventované pozemky, bude původní investiční záměr
v prvním čtvrtletí tohoto roku přehodnocen a zástavbová studie bude transponována
do lokality s pozemky v majetku obce.

ad 4) Získané dotace a spoluúčast občanů :

            2006 – 2008  

K bodu 2a)                Kanalizace I. a II. etapa :
Dotace z fondu živ.prost. Středočeského kraje :  7 976 640 Kč
Dotace z fondu živ.prost. Středočeského kraje :     975 000 Kč
Dotace z Ministerstva zemědělství :                    6 827 000 Kč

K bodu 2c)                Plynofikace
Dotace ze Státního fondu životního prostředí :    3  009 050 Kč

K bodu 2d)                Nová komunikace podél potoka „Výmoly “
k Obecnímu úřadu.
(pod bývalým hotelem „Pension Babice“)
Dotace z programu obnovy venkova                       125 000 Kč

Pomník padlým, včetně nových chodníků
a opravy silnice, oplocení.
Dotace z Ministerstva obrany                                 728 000 Kč

K bodu 2f)                 Nový chodník od autobusové zastávky
k Obecnímu úřadu
Dotace z Programu obnovy venkova                       125 000 Kč

Nový chodník od Orientačního plánu
Dotace z Programu obnovy venkova                       134 000 Kč
Spoluúčast občanů obce :

K bodu  2a)               Kanalizace I. a II. etapa :
Na základě Smlouvy o spoluúčasti – při výstavbě
veřejných částí kanalizačních přípojek                     10 000 Kč

K bodu  2c)               Plynofikace :
Na základě Smlouvy o stavebním spoření –
s kvalifikovaným souhlasem majitelů nemovitostí
s převodem vinkulované částky po uplynutí povinné
doby spoření ve prospěch účtu Obecního úřadu Babice
–   Spoluúčast občanů obce s trvalým pobytem          10 000 Kč
–   Spoluúčast ostatních občanů                               15 000 Kč

2009

– Dotace :  rekonstrukce místních komunikací – získaná dotace od Státního zemědělského
intervenčního fondu                                                  1 800 000 Kč

– Spoluúčast občanů:
finální povrch místní komunikace ul. Honzíkova                            440 000 Kč
finální povrch komunikace ul. Pod Skalou                                      28 500 Kč
oprava místní komunikace – část ul. K Lesu                                   26 000 Kč
označení ulice Za zrcadlem                                                            1 000 Kč

–  Dary investorů:
Westko, s.r.o                                                                            300 000 Kč
Vintex, s.r.o.                                                                             350 000 Kč
Finanční dary od investorů byly účelové a byly použity převážně na rekonstrukci ulice „Honzíkova“
a část finančního daru byla použita pro výsadbu veřejné zeleně okolo čističky odpadních vod.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru