encodedScript:

Ceny vodného a stočného pro rok 2022
________________________________________

Kanalizační řád splašková kanalizace obce Babice

Kanalizační řád kanalizace a ČOV Babice

Rozhodnutí – kanalizační řád splaškové stokové sítě pro veřejnou potřebu

_________________________________________________________________

Rozbory vody

_________________________________________________________________

Rozhodnutí – zkušební provoz stavby vodního díla

_________________________________________________________________

Vodovodní řad v obci Babice je ve vlastnictví soukromého subjektu, firmy Vintex s.r.o. Provozovatelem je firmy Voda CZ services s.r.o. Obec bohužel není vlastníkem vodovodu, a proto nemůže nijak flexibilně reagovat na náhle vzniklé problémy s pozastávkami pitné vody v některých oblastech. I přesto má vedení obce na posílení kapacity vodovodního řadu eminentní zájem a intenzivně s oběma firmami a dalšími stranami dlouhodobě jedná. V následujícím textu najdete souhrn celé problematiky a snad i odpovědi na některé časté dotazy, které na obec dostáváme.

Důvody výpadků v dodávkách vody

  • pitná voda do obce Babice je „voda převzatá“, tzn. že je dodávána z vodovodního systému jiného provozovatele, než kterým je provozovatel vodovodu v obci Babice a to na základě uzavřených smluvních podmínek. Tyto podmínky určují, jaké množství pitné vody může být do vodovodního systému obce Babice předáno, v současnosti je smluvně zajištěno cca 100 m3 denně, což je dostatečná kapacita na stávající počet obyvatel Babic. Starosta obce byl osobně přítomen na několika jednáních mezi firmami 1SčV, Vintex a Voda CZ a skutečně nelze pro obec Babice alokovat vody více.
  • množství dodávané pitné vody je omezené a nelze v případě velkých odběrů, které jsou zapříčiněny napouštěním bazénů, zaléváním zahrad, a ostatními činnostmi nad rámec používání pro potřebné účely, zajistit dostatečné množství všem odběratelům.
  • problémy dodávky pitné vody v obci Babice jsou zapříčiněny zároveň přerušením dodávky z vodovodního systému města Říčany, kdy z důvodu velké spotřeby pitné vody dochází k vyprázdnění akumulace vodojemu a dodavatel pitné vody do obce Babice přeruší dodávku vody, tzn. že do rozvodné vodovodní sítě obce Babice není dodávaná voda. Tento stav způsobuje snížení tlaku v systému a následně dochází ke stavu, kdy odběratelům neteče voda.
  • dalším důvodem přerušení dodávek vody je dlouhodobý deficit srážek v průběhu letních měsíců na celém území ČR. Pokud si majitelé rodinných domů v situaci letošního enormního letního sucha v rozporu s vyhláškami obecních úřadů zalévají své zahrady a napouštějí pitnou vodou bazény z veřejného vodovodu – a týká se to i obyvatel Říčan a Babic – je zřejmé, že může docházet k vyčerpání kapacity vodojemu v Říčanech.

Firma Voda CZ nicméně pro tyto případy zajistila odběrné místo užitkové vody v ulici Honzíkova. Je zde vyveden kohoutek s volně přístupným ventilem. Pitnou vodu není v období intenzívních veder možné zajistit v cisternách, kvůli extrémním teplotám by neměla požadovanou kvalitu. Proto firma nabízí odběratelům možnost proplacení vody balené. V teplotním normálu budou přistaveny do 2-3 hod cisterny s pitnou vodou.

Vysoké ceny vodného
Vysoké ceny vodného a stočného jsou zapříčiněno několika důvody. Jedním je výše ceny za nakoupenou pitnou vodu od 1SčV, která tvoří cca 70% celkových nákladů na vodné a dalším je nákladová položka – tvorba prostředků obnovy infrastrukturního majetku.

Ještě jednou bychom chtěli zdůraznit, že obec Babice nemá na cenu vodného ani stočného vliv, ceny si stanovuje soukromý subjekt.

Řešení do budoucna
Ačkoliv obec není majitelem vodovodu, má samozřejmě na posílení jeho kapacity eminentní zájem. Od roku 2016 o tomto problému jedná s firmou Vintex. Jednou z možných variant k posílení současného vodovodního řadu je využití vrtu v Honzíkově ulici. V současné době probíhají hygienické testy na to, za jakých podmínek bude možné získat povolení k provozu tohoto vrtu v souběhu se stávajícím vodovodním řadem od Hygienické správy. Nemělo by tak docházet k výpadkům dodávky vody, kdy množství pitné vody ve vodojemu pokryje potřeby odběratelů i v období přerušení dodávky z vodovodu Říčany.

V červenci letošního roku vedení obce iniciovalo schůzku ohledně možnosti připojení se k přivaděči Region JIH. Té se zúčastnili kromě vedení obce firmy VodaCZ, Vintex a P.R.I., která by pro obec zpracovala studii a následně projekt. O této možnosti probíhají stále jednání.

Obec navíc zadala odborné firmě zpracování vodohospodářské studie, která by měla ukázat možnosti zajištění zásobování obce pitnou vodou. Na její výsledky obec čeká.

Všechny strany jsou si vědomy vážnosti situace s nedostatkem vody a intenzívně pracují souběžně na všech reálných možnostech řešení. Pro bližší informace sledujte prosím zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce.

Závěr
Obec Babice si je vědoma vážné situace s vodou a problematiku intenzívně ve spolupráci s majitelem vodovodu, firmou Vintex s.r.o., řeší. I přesto bychom rádi apelovali na všechny odběratele, aby si uvědomili, že pitné vody není v současné době dostatek. Prosím akceptujte zákaz napouštění bazénů, vířivek, zalévání trávníků a záhonů, mytí aut, vodou z vodovodního řadu. Důrazně doporučujeme zejména k zalévání zahrad využití podzemních nádrží, umístění nadzemních sběrných nádob a sudů pro sběr dešťové vody.

Děkujeme, že se k pitné vodě chováte s respektem.

__________________________________________________________________

 

Vodohospodářská a hydrogeologická studie

V souvislosti s opakovanými poklesy tlaku vody v letních měsících  v některých lokalitách, přerušovanými dodávkami vody, suchým létům a rozvíjející se urbanizaci Babic zadala obec prostřednictvím společnosti P.R.I. s.r.o. zpracování Studie zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obci Babice.  

Jejím cílem bylo zjistit možnosti, které by pomohly zlepšit vodohospodářskou infrastrukturu a zásobování obyvatel v Babicích pitnou vodou.

Tato studie ukázala, že přivedení vody z jiného vodovodního řadu v okolí bohužel není možné. Jediným řešením pro posílení vody v obci jsou podzemní vrty s následnou úpravou vody. Touto cestou se vydala i společnost Vintex a studie prokázala, že vydatnost vrtu v Honzíkově ulici společně s nasmlouvaným množstvím vody z Říčan a vybudovaným vodojemem jsou více než dostatečné  pro pokrytí potřeb rozvíjející se obce. Po splnění všech hygienických testů a podmínek a schválení příslušnými orgány státní správy by se tedy situace s dodávkami vody v obci měla výrazně zlepšit.

Výsledky studie si obec ponechá pro budoucí řešení v případě, že by nastal jakýkoliv problém ze strany současného dodavatele vody a kapacita se ukázala jako nedostatečná.  Na základě studie bude obec Babice i nadále investovat do vytipování nejvhodnějších a nejvydatnějších podzemních vodních zdrojů a zjišťovat možnosti výstavby většího vodojemu.

Dokumenty ke stažení:
Studie zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obci Babice
Doplnění studie zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obci Babice
Hydrogeologická studie jímání podzemních vod pro obec Babice

Cookie Consent with Real Cookie Banner