encodedScript:

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Babice

Podomní a pochůzkový prodej
NO 1/2016 – o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území obce Babice (600601)

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad

Věcná břemena
Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Babice, Praha východ

Řády a oznámení Obecního úřadu
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
Řád veřejného pohřebiště Strašín

Územní plán obce Babice
OZV 2/2002 – vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky pro jeho zastavitelnost, vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

OZV 1/2005 – kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Babice.

Komunální odpad a likvidace rostlinných materiálů
OZV 4/2021 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice.

Místní poplatky a daně z nemovitostí
OZV 3/2021 – o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

OZV 6/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostoru.

OZV 5/2019 – o místním poplatku ze psů.

OZV 4/2019 – o místním poplatku z pobytu.

OZV 2/2019 – o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
V této vyhlášce je stanoven místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory ve výši 3.

Veřejný pořádek
OZV 1/2019 – k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
 
OZV 3/2016kterou se stanovují pravidla pro regulaci hlučných činností za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Noční klid, který je od 22:00 hodin do 06:00 hodin je dán zákonem. Tato vyhláška stanovuje povinnost občanů zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk např. sekaček na trávu elektrických i s benzínovým motorem, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů a podobně. Výjimku ve výše uvedených dnech tvoří časový úsek mezi 10 a 12 hodinou.

OZV 4/2016 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Ochrana ovzduší
OZV 5/2016kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.

Požární řád
OZV 6/2016 – požární řád obce Babice.
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Společné školské obvody základních a mateřských škol
OZV 1/2018 – kterou se stanoví školské obvody mateřské školy zřízené obcí Babice.

OZV 1/2021 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Na základě uzavřené dohody obcí  Babice a města Sázavy, je území obce Babice částí školského obvodu základní školy Základní škola a mateřská škola Sázava.

OZV 2/2021 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Na základě uzavřené dohody obcí  Babice a obce Mukařov, je území obce Babice částí školského obvodu Základní školy Mukařov.

Neplatné – Archiv OZV a NO

OZV 2/2020 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 1/2020 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice.

OZV 3/2015 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Na základě uzavřené dohody obcí  Babice a obcí Mukařov, je území obce Babice částí školského obvodu Základní školy Mukařov.

OZV 7/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 2/2018 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice.

OZV 3/2019 – o místních poplatcích.
Obec zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky – poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, umístění reklam, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení.

OZV 2/2017 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 4/2015 – o místních poplatcích.
Obec zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky – poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení.

OZV 2/2011– o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
V této vyhlášce je stanoven místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory ve výši 2.

OZV 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice.

OZV 1/2017 – kterou se stanoví školské obvody mateřské školy zřízené obcí Babice.

OZV 2/2015 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Babice, Praha východ – platná do 31.12.2017

OZV 2/2016kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.

OZV 1/2016 – požární řád obce Babice.
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

OZV 1/2004 – o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Babice.
Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně v obci Babice.

OZV 2/2006 – kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2004 – konkretizace veřejných prostranství a podmínky pro pohyb psů.

OZV 3/2011 – o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Vyhláška se týká dodržování nočního klidu, který je od 22:00 hodin do 06:00 hodin a dále povinností občanů Babic zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk např. sekaček na trávu elektrických i s benzínovým motorem, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů a podobně. Výjimku ve výše uvedených dnech tvoří časový úsek mezi 10 a 12 hodinou.

NO 1/2003 – zákaz užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje

OZV 2/2009 – o stanovení podmínek pro spalování a likvidaci rostlinných materiálů v obci Babice. Tato vyhláška stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech, nebo otevřených grilovacích zařízeních na území obce a zákaz spalování taxativně určených rostlinných materiálů, tzv. bioodpadu.

OZV 3/2009 – požární řád obce Babice.
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany obce a vztahu obce k těmto osobám.

OZV 1/2011 – o místních poplatcích.
Obec zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky – poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení.

OZV 4/2011 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Na základě uzavřené dohody obcí  Babice, Mukařov a města Říčany, je území obce Babice částí školského obvodu základní školy Mukařov a částí školského obvodu základních škol města Říčany.

OZV 1/2008 – obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Babice. Tato vyhláška také stanovuje výši a způsob výběru poplatku za komunální odpad. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, nebo se na území obce zdržují / rekreační pobyt /.

Cookie Consent with Real Cookie Banner