encodedScript:

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Babice

Vyhlášky a nařízení naleznete povinně zveřejněné také na Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů.


Podomní a pochůzkový prodej
NO 1/2016 – o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území obce Babice (600601)
(Zobrazit potvrzení o zveřejnění ve Sbírka právních předpisů ÚSC)

Věcná břemena
Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech obce Babice, Praha východ

Řády a oznámení Obecního úřadu
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
Řád veřejného pohřebiště Strašín

Komunální odpad a likvidace rostlinných materiálů
OZV 4/2021 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice.

Místní poplatky a daně z nemovitostí

OZV 1/2023 – o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

OZV 2/2023 – o místním poplatku za užívání veřejného prostoru.

OZV 3/2023 – o místním poplatku ze psů.

OZV 4/2023 – o místním poplatku z pobytu.

OZV 2/2019 – o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
V této vyhlášce je stanoven místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory ve výši 3.

Veřejný pořádek
OZV 1/2019 – k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
 
OZV 3/2016kterou se stanovují pravidla pro regulaci hlučných činností za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Noční klid, který je od 22:00 hodin do 06:00 hodin je dán zákonem. Tato vyhláška stanovuje povinnost občanů zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk např. sekaček na trávu elektrických i s benzínovým motorem, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů a podobně. Výjimku ve výše uvedených dnech tvoří časový úsek mezi 10 a 12 hodinou.

OZV 4/2016 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Ochrana ovzduší
OZV 5/2016kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.

Požární řád
OZV 6/2016 – požární řád obce Babice.
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Společné školské obvody základních a mateřských škol
OZV 1/2018 – kterou se stanoví školské obvody mateřské školy zřízené obcí Babice.

OZV 1/2021 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Na základě uzavřené dohody obcí  Babice a města Sázavy, je území obce Babice částí školského obvodu základní školy Základní škola a mateřská škola Sázava.

OZV 2/2021 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Na základě uzavřené dohody obcí  Babice a obce Mukařov, je území obce Babice částí školského obvodu Základní školy Mukařov.

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru